Sunday, 10 June 2018 10:53

SKJELLPRØVER 2017

Oppløftende skjellprøver fra 2017 - ingen oppdrettslaks.

 

 

Analysene av skjellprøvene fra Kongsfjordelva 2017-sesongen er klare og viser ingen oppdrettslaks.

Skjellprøvene som våre fiskere tar fra fangsten gir overmåte viktig informasjon om laksebestanden. For Kongsfjordelva har skjellprøver blitt sendt og analysert i en årrekke.

 

I alt var det 182 skjellprøver fra sportsfisket i Kongsfjordelva 2017, som i vinter er analysert av Norsk Institutt for naturforskning (NINA). Skjellprøvene er svært viktig for å analysere og følge utviklingen av Kongsfjordlaks. De årvisse analysene av skjellprøver gir et bilde av stammen med Kongsfjordlaks. Viser vekst og vilkårene både i elv og hav. 

Dem forteller blant annet hvor lang veksttid i elven laksen hadde før den ble smoltifisert og vandret ut i sjøen – i Kongsfjordelva er de fleste 4 eller 5 år, mens enkelte er 3 eller 6 år før de smoltifiseres.

De langt fleste laksene hadde sjøalder på 1 år (smålaks) eller 2 år (mellomlaks). Noen få hadde sjøalder på 3 år. En hunnfisk fanget i Porten hadde sjøalder på minimum 4 år, og var således den fisken som hadde vært lengst ute i sjøen. Denne hadde også gytt tidligere. Flere hannlaks mellom 2,5 til 3,1 kilo var ensjøvintersfisk og har altså hatt god vekst ute i havet.

 

Det var 11 laks (6%) som var sikre flergangsytere. De hadde altså vært i Kongsfjordelva og gytt tidligere. Her var det fordeling mellom kjønn og størrelsesgrupper.

I tillegg kan skjellprøven påvise om det er villaks eller oppdrettslaks. Av de 182 prøvene var ingen som kom fra rømt oppdrettslaks.

Fakta om skjellprøver: 
Alle skjellprøvene fra fangsten i elvene blir analysert av Norsk Institutt for naturforskning (NINA). Analysene forteller om både oppvekst, alder og vandringsmønster. Viktige data som også kommer med er oppvekstsvilkårene i elven, og tiden i havet. Prøven viser også om fisken er fler gangs gyter, og naturligvis konstateres det om fisken har vært en original villaks fra elvas bestand – eller oppdrettslaks. Skjellprøvene kan også danne grunnlag for ytterligere analyser, deriblant DNA som kan vise om laksestammen har fått innblanding av oppdrettsfisk. Som kjent har slike prøver blitt analysert for Kongsfjordelva og vist innblanding av oppdrettslaks i genmaterialet. 
Det har vi skrevet om tidligere: http://www.kongsfjordelva.no/item/275-fortsatt-spor-etter-oppdrettslaks

 

 

 

 

Read 213 times