Monday, 27 November 2017 20:48

PUKKELLAKSEN

Oppgangen av pukkellaks denne sesongen kom overraskende.

Pukkellaksen kom til Finnmarkskysten på - 60 tallet og da skjedde en betydelig oppgang i de fleste elver i Finnmark. Stillehavslaksen formerte seg voldsomt etter de russiske utsettinger på Kolahalvøya på slutten av -50 tallet. Men etterhvert skrumpet bestandens vandringer inn mot våre elver. Fortsatt har denne laksen en betydelig andel i de nord- Russiske lakseelver. Der fanges det meste i store fiskefelter i elvemunningene.

 

Pukkellaks har fra tid til annen også blitt registrert i Kongsfjordelva de seneste årene. Det har da vært snakk om enkelte individer. Men iår kom pukkellaksen overraskende tilbake igjen. I juli 2017 ble det fanget og observert flere pukkellaks enn tidligere i Kongsfsjordelva, og i tillegg ble det rapportert om betydelige fangster landet rundt, og særlig i enkelte elver i Finnmark. BJFF satte umiddelbart igang undersøkelser og forberede tiltak når oppgangen viste seg omfattende. Man registrerte omfanget, fikk oversikt over uttaket og begynte kartlegging av gyteplasser. Samtidig ønsket man å se konkret på hvordan pukkellaksen påvirket vår egen laks og gyting. 

 

Det ble registrert 263 pukkellaks på en runde med dykking og drivtelling i nedre del av elva 10. august, men det var trolig totalt 350 til 450 pukkellaks som vandret opp i Kongsfjordelva 2017. Hannlaksen hadde allerede utviklet gytedrakt og kunne greit skilles fra atlanterhavslaksen, mens hunnene er små og var noe vanskeligere å skille/se, når de oppholdt sammen med atlantisk laks. Pukkellaksene oppførte seg også noe annerledes enn atlantisk laks. Det var dessuten allerede fanget ca 30 pukkellaks i sportsfiske da tellingen ble gjennomført.

Pukkellaksene oppholdt seg frem til omtrent midten av august ofte sammen med atlantisk laks i strømsvake partier, og i hovedsak i de nederste to-tre kilometerne av elva. Gyteaktiviteten økte utover august måned og pukkellaksene samlet seg da i hovedsak på gyteplassene. De gytte på stilleflytende strekker, ofte nær land og med bunnsubstrat av fin grus og sand. Enkelte av gyteområdene er kjente gyteplasser for atlantisk laks mens det på andre ikke er registrert gyting tidligere. De stedene pukkellaks gytte og der det til vanlig oppholder og/eller senere gyter atlantisk laks var det tydelig at sistnevnte skydde disse områdene i den perioden. Pukkellaksene, og særlig hannene, vandret mye innad på gyteplassene. Hunnene så ut til å oppholde seg i eller nær gytegropene i denne tiden.

Uttaket av pukkellaks foregikk ved det ordinære sportsfisket, 49 individer, og ved målrettet uttak av BJFF med 142 stykker, totalt 191. I tillegg til disse registrerte uttakene tok trolig havørn også ut pukkellaks.

 

Det øverste bildet viser en som ble fanget i midten av august der skinnet er seigt og skjellene virker å være ”grodd fast”, og som vi ser har den fått pukkel og særlig bakre del er i ferd med å gå i oppløsning. Fisken var i live da den ble fanget.

Bildet i midten viser en pukkellaks (liggende i vann) fanget tidlig i august med påbegynt gytedrakt.  

Det nederste bildet viser en pukkelaks hann som ble fanget i midten av juli måned. Den var blank og det var enkelt å ta skjellprøve da de små skjellene satt løst. 

Read 736 times